ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โทร ระดับที่เปิดสอน ผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ ผอ. ระยะทาง จำนวนครู ประเภทโรงเรียน ปีการศึกษา
57010003ดอยลานพิทยา21บ้านใหม่ดอยลานดอยลานเมือง053-694047อ.1 (3 ขวบ) - ม.3นายวศภณ บุรีแก้ว083-32351513522โรงรียนหลัก2562
57010007บ้านจำบอน91บ้านจำบอนดอยลานเมือง053-694039อ.2 - ป.6นายจุมพล ปริตโตทก081-11181102814โรงรียนหลัก2562
57010006บ้านจำหวาย2172บ้านจำหวายดอยลานเมือง---300โรงรียนหลัก2562
57010002บ้านโป่งช้าง15บ้านโป่งช้างดอยลานเมือง053-694025อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายกิตติพงษ์ จุโลทก080-13015484010โรงรียนหลัก2562
57010001บ้านโป่งเกลือ4บ้านโป่งเกลือดอยลานเมือง053-694066อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายยงยุทธ แซ่อึ๊ง091-85162623311โรงรียนหลัก2562
57010004บ้านโล๊ะป่าตุ้ม2007บ้านโล๊ะป่าตุ้มดอยลานเมือง053-160166อ.2 - ม.3นายอินสอน กันนา087-17519484021โรงรียนหลัก2562
57010011บ้านดอยฮาง2953ดอยฮางนอกดอยฮางเมือง053-170541อ.2 - ป.6นายอาชัญ ปัญญาบุญ089-835448676โรงรียนหลัก2562
57010008บ้านผาเสริฐ1746บ้านผาเสริฐดอยฮางเมือง053-160027อ.2 - ป.6นายสุวัฒน์ พลนรัตน์089-7565079266โรงรียนหลัก2562
57010009บ้านโป่งนาคำ934บ้านโป่งนาคำดอยฮางเมือง053-160029ป.1 - ป.6นายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์086-1948513148โรงรียนหลัก2562
57010012บ้านโป่งน้ำร้อน1607บ้านโป่งน้ำร้อนดอยฮางเมือง053-160028อ.2 - ม.3นายวิจิตร คำปุ๊080-13486252313โรงรียนหลัก2562
57010013บ้านท่าสาย2623บ้านท่าสายท่าสายเมือง053-774593อ.2 - ป.6นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา085-721024966โรงรียนหลัก2562
57010014บ้านหัวดอย5412บ้านหัวดอยท่าสายเมือง053-774147อ.2 - ม.3นางสุธีรัตน์ อริเดช091-85179371021โรงรียนหลัก2562
57010018บ้านถ้ำผาตอง2716บ้านถ้ำผาตองท่าสุดเมือง053-181085ป.1 - ป.6นายสุกิจ พินิจ089-5579270207โรงรียนหลัก2562
57010019บ้านบ่อทอง4225บ้านบ่อทองท่าสุดเมือง053-771011ป.1 - ป.6นางวิจิตรา จันโจ้ก087-7267022257โรงรียนหลัก2562
57010017บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด1763บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดท่าสุดเมือง053-787212อ.2 - ม.3นายสุรพงษ์ อินทจักร086-11497402333โรงรียนหลัก2562
57010016ห้วยพลูพิทยา3291บ้านห้วยป่าพลูท่าสุดเมือง053-705826อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายดำเนิน บาลสุข081-96179832316โรงรียนหลัก2562
57010023บ้านนางแล1833บ้านนางแลนางแลเมือง053-776566อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นางคนอง เขื่อนเพชร086-91494691112โรงรียนหลัก2562
57010022บ้านนางแลใน747บ้านนางแลในนางแลเมือง053-706050อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายศราวุธ ธนาคำ095-57828581814โรงรียนหลัก2562
57010020บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)22810บ้านป่าซางวิวัฒน์นางแลเมือง053-705605อ.2 - ป.6นายนัทที บุญศรี085-7221893127โรงรียนหลัก2562
57010024บ้านสันต้นขาม416บ้านป่าห้านางแลเมือง053-176167อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นางพัชรินทร์ ปัจมิตร083-3225959127โรงรียนหลัก2562
57010021อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)3955บ้านเด่นนางแลเมือง053-705847อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายวิทย์ วิชาคำ089-99977461520โรงรียนหลัก2562
57010028บ้านขัวแคร่1บ้านขัวแคร่บ้านดู่เมือง053-716116อ.2 - ป.6นางนฤมล พันลุตัน081-7968119611โรงรียนหลัก2562
57010027บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)4002บ้านป่าซางบ้านดู่เมือง053-151544อ.2 - ม.3นายผจญ กุณา089-5582344948โรงรียนหลัก2562
57010029บ้านป่าสักไก่4412บ้านป่าสักไก่บ้านดู่เมือง087-1775316อ.2 - ป.6นายปรีชา พันธุ์จำเริญ081-11256201314โรงรียนหลัก2562
57010026บ้านโป่งน้ำตก1037บ้านโป่งน้ำตกบ้านดู่เมือง086-1914248อ.2 - ป.6นายภูดิศ ชุณหปราณ091-30359751611โรงรียนหลัก2562
57010025บ้านโป่งพระบาท2636บ้านโป่งพระบาทบ้านดู่เมือง053-150731อ.1 (3 ขวบ) - ป.6สิบเอกประเวศ พรหมเทศ088-80404901220โรงรียนหลัก2562
57010033บ้านปุยคำ11114บ้านปุยคำป่าอ้อดอนชัยเมือง053-160031อ.2 - ป.6นายสมคิด สอนนวล098-76440662411โรงรียนหลัก2562
57010031บ้านป่าอ้อดอนชัย10711บ้านป่าอ้อป่าอ้อดอนชัยเมือง053-673908อ.2 - ป.6นายสุทัศน์ อินยาศรี089-9535883108โรงรียนหลัก2562
57010030บ้านริมลาว1653บ้านริมลาวป่าอ้อดอนชัยเมือง053-673791อ.2 - ป.6นายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย089-95345711311โรงรียนหลัก2562
57010034บ้านสันกลาง4113บ้านสันกลางป่าอ้อดอนชัยเมือง081-8823017อ.2 - ป.6นายสุทธิพงษ์ ทะระมา089-55272001422โรงรียนหลัก2562
57010036บ้านหนองหม้อ1609บ้านหนองหม้อป่าอ้อดอนชัยเมือง053-673793อ.2 - ป.6นางปิยนี นันทสมบัติ089-56182511012โรงรียนหลัก2562
57010032บ้านห้วยทราย116บ้านห้วยทรายป่าอ้อดอนชัยเมือง053-160030อ.2 - ป.6จ่าสิบเอกสยาม จันปุย082-8886341257โรงรียนหลัก2562
57010059บ้านป่ายางมน1005บ้านป่ายางมนรอบเวียงเมือง053-174644อ.2 - ป.6นางพิมพร พิทักษ์สุจรรยา092 -2765826712โรงรียนหลัก2562
57010057อนุบาลหัวฝาย22/11บ้านหัวฝายรอบเวียงเมือง053-719141อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายอภินันท์ นาระตะ081-9800656421โรงรียนหลัก2562
57010058อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)1962บ้านฮ่องลี่รอบเวียงเมือง053-716115อ.2 - ป.6นายทองเดิน เผ่าดี088-2684668317โรงรียนหลัก2562
57010064บ้านน้ำลัด62/13บ้านน้ำลัดริมกกเมือง053-150110อ.2 - ป.6นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา081-0266363419โรงรียนหลัก2562
57010063บ้านป่ายางหลวง735บ้านริมงามริมกกเมือง053-674072อ.2 - ป.6นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์089-9992510217โรงรียนหลัก2562
57010066บ้านเวียงกือนา1202บ้านเวียงกือนาริมกกเมือง053-674362อ.2 - ป.6นายอัครวิชช์ มณีจันสุข089-85219591811โรงรียนหลัก2562
57010071อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)9บ้านสันทรายทองสันทรายเมือง053-774377อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายขจร แก้วตา085-7066959737โรงรียนหลัก2562
57010133บ้านกกน้อยวิทยา2645กกน้อยห้วยชมภูเมือง053-162273อ.2 - ม.3นายอดิสร อินสาร084-48916865813โรงรียนหลัก2562
57010077บ้านจะคือ41910บ้านจะคือห้วยชมภูเมือง053-160168อ.2 - ม.3ธนากร ดอนแก้ว085-721650210917โรงรียนหลัก2562
57010075บ้านปางขอน2857บ้านปางขอนห้วยชมภูเมือง086-1858464อ.2 - ม.3นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์086-18584644018โรงรียนหลัก2562
57010076บ้านผาลั้ง2494บ้านผาลั้งห้วยชมภูเมือง053-160169อ.2 - ป.6นายรชวิศว์ บุญธรรม081-9505876604โรงรียนหลัก2562
57010074บ้านห้วยชมภู3196บ้านห้วยชมภูห้วยชมภูเมือง053-160165อ.2 - ม.3นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์093-149985912015โรงรียนหลัก2562
57010078บ้านห้วยแม่เลี่ยม93บ้านห้วยแม่เลี่ยมห้วยชมภูเมือง053-160110อ.2 - ม.3นายสงกรานต์ สีมี่095-44931055520โรงรียนหลัก2562
57010079แม่มอญวิทยา1192บ้านแม่มอญห้วยชมภูเมือง053-160170อ.2 - ม.3นายคำนึง ยากองโค085-70650254024โรงรียนหลัก2562
57010084บ้านดงป่าเหมี้ยง2010บ้านดงป่าเหมี้ยงห้วยสักเมือง053-607360อ.2 - ป.6นายพิศิษฐ อาษา089-8354091258โรงรียนหลัก2562
57010082บ้านป่าก๊อ9022บ้านป่าก๊อห้วยสักเมือง053-607222อ.2 - ป.6นายศุภสิทธิ์ ลือชา085-71979681712โรงรียนหลัก2562
57010085บ้านป่าแหย่ง2606บ้านร้องหวาย-ป่าแหย่งห้วยสักเมือง053-918586อ.2 - ป.6นางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ081-56249361910โรงรียนหลัก2562
57010087บ้านร่องปลาขาว1627บ้านร่องปลาขาวห้วยสักเมือง053-177104อ.2 - ม.3นายสุรินทร์ คำโมนะ096-21850102514โรงรียนหลัก2562
57010089บ้านร่องเผียว1098บ้านร่องเผียวห้วยสักเมือง053-678530อ.2 - ป.6นางศรันยา ประใจ081-02610262014โรงรียนหลัก2562
57010083บ้านหัวดง15611หัวดงห้วยสักเมือง053-678551อ.2 - ป.6นายสุทธิกิตติ์ จังหาร087-1809509197โรงรียนหลัก2562
57010086บ้านโป่งฮึ้ง4417บ้านโป่งฮึ้งห้วยสักเมือง053-678848อ.2 - ป.6นายอนุพงค์ คำน้อย086-19490621511โรงรียนหลัก2562
57010090ร่องเบ้อวิทยา9012บ้านร่องเบ้อห้วยสักเมือง053-678538อ.2 - ป.6นายนพดล กาแก้ว084-15046522516โรงรียนหลัก2562
57010088อนุบาลห้วยสัก3127บ้านห้วยสักห้วยสักเมือง053-678528อ.2 - ป.6นายวิชัย ไพยารมณ์081-88381712012โรงรียนหลัก2562
57010069บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)103615บ้านสันโค้งเวียงเมือง053-711017อ.2 - ป.6นายสมนึก จันทร์แดง081-79698680189โรงรียนหลัก2562
57010068อนุบาลเชียงราย4872ถนนอุตรกิจเวียงเมือง053-711371อ.2 - ป.6นายสุวิทย์ บุษรากุล098-56479591177โรงรียนหลัก2562
57010040บ้านปางคึก1307บ้านฝั่งหมิ่นแม่กรณ์เมือง053-726637อ.1 (3 ขวบ) - ม.3นายบัญชา จ๊ะสิงห์081-02576051515โรงรียนหลัก2562
57010038บ้านปางริมกรณ์33710บ้านปางริมกรณ์แม่กรณ์เมือง053-726203อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายมานิตย์ ถูนาแก้ว089-8556565219โรงรียนหลัก2562
57010037บ้านแม่กรณ์1691บ้านแม่กรณ์แม่กรณ์เมือง053-726604อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายขจรศักดิ์ ควรคิด086-19462191417โรงรียนหลัก2562
57010045ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง7617บ้านสันต้นกอกแม่ข้าวต้มเมือง053-705607อ.2 - ม.3นายสังวาลย์ คำจันทร์082-19051401522โรงรียนหลัก2562
57010042บ้านปางลาว14820บ้านปางลาวแม่ข้าวต้มเมือง053-735092อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายยงยุทธ โพธิเลิศ089-95116882512โรงรียนหลัก2562
57010047บ้านหนองบัวแดง11612บ้านโกสินทร์นิมิตแม่ข้าวต้มเมือง053-735018อ.2 - ป.6นายศักดิ์ชัย ไชยชนะ080-84848242011โรงรียนหลัก2562
57010043บ้านเวียงกลาง8521บ้านเวียงกลางแม่ข้าวต้มเมือง053-160032อ.2 - ป.6นายจงรักษ์ สอนแก้ว088-25109253513โรงรียนหลัก2562
57010048บ้านโล๊ะป่าห้า1497บ้านโล๊ะป่าห้าแม่ข้าวต้มเมือง053-175139อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายพิษณุ คามวาสี095-93966154713โรงรียนหลัก2562
57010046ห้วยเจริญวิทยา1266บ้านห้วยเจริญแม่ข้าวต้มเมือง053-735004อ.1 (3 ขวบ) - ป.6พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน089-2643890308โรงรียนหลัก2562
57010054บ้านทุ่งหลวง14714บ้านศิริราษฏร์แม่ยาวเมือง053-737431อ.2 - ป.6นายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์081-36632101012โรงรียนหลัก2562
57010050บ้านรวมมิตร6972บ้านรวมมิตรแม่ยาวเมือง053-918633อ.2 - ม.3นายพิสิฐ ไชยชนะ081-88342163522โรงรียนหลัก2562
57010135บ้านรวมมิตร สาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ18บ้านรวมมิตรแม่ยาวเมือง053-918633อ.1 (3 ขวบ) - อ.3นายพิสิฐ ไชยชนะ081-8834216212สาขาห้องเรียน2562
57010056บ้านห้วยขม3991บ้านห้วยขมแม่ยาวเมือง053-737044อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายสมบัติ จักรสมศักดิ์080-67358581816โรงรียนหลัก2562
57010049บ้านห้วยทรายขาว2023บ้านห้วยทรายขาวแม่ยาวเมือง053-737196อ.2 - ป.6นายสมบูรณ์ ยาวิชัย089-9535057158โรงรียนหลัก2562
57010081บ้านห้วยแม่ซ้าย19911บ้านห้วยแม่ซ้ายแม่ยาวเมือง053-607389อ.2 - ป.6นายชุมพล สนิทวงค์086-19343452513โรงรียนหลัก2562
57010051ผาขวางวิทยา30813บ้านผาขวางแม่ยาวเมือง053-160035อ.1 (3 ขวบ) - ม.3นายสุรเจต ปาลี081-95298504528โรงรียนหลัก2562
57010136ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ5912แคววัวดำแม่ยาวเมือง053-160034ป.1 - ป.6นายสุรเจต ปาลี081-9529850254สาขา2562
57010053แม่ยาววิทยา796บ้านสันป่ายางแม่ยาวเมือง053-737341อ.2 - ม.3นายสนั่น อินถา081-76540191029โรงรียนหลัก2562
57010094บ้านจอเจริญ12บ้านจอเจริญดอนศิลาเวียงชัย053-736762อ.2 - ป.6นางประทับใจ ลครพล081-11195152710โรงรียนหลัก2562
57010092บ้านชัยพฤกษ์202/15บ้านชัยพฤกษ์ดอนศิลาเวียงชัย053-736708อ.2 - ป.6นายเดชา ประชุม091-8562804359โรงรียนหลัก2562
57010093บ้านช่องลม2223บ้านช่องลมดอนศิลาเวียงชัย053-736515อ.2 - ป.6นายสุรินทร์ สุทธดุก081-9927077229โรงรียนหลัก2562
57010091บ้านดอน1388บ้านดอนดอนศิลาเวียงชัย053-736701อ.1 (3 ขวบ) - ม.3นายศักดิ์ชัย ภิระบรรณ089-85565752719โรงรียนหลัก2562
57010096บ้านดอยงาม1006บ้านดอยงามดอนศิลาเวียงชัย053-736517อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายพิรุณ แก้วเป็ง061-35111962210โรงรียนหลัก2562
57010097บ้านสมานมิตร521บ้านสมานมิตรดอนศิลาเวียงชัย053-607320อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นางวรกมล สุตะวงค์062-9569415306โรงรียนหลัก2562
57010100ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา3157บ้านดงมะตื๋นผางามเวียงชัย053-160175อ.2 - ป.6นายทรงวุฒิ เทพรักษา093-3088822297โรงรียนหลัก2562
57010098บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา2442บ้านทุ่งยั้งผางามเวียงชัย053-195916อ.2 - ม.3นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว086-91702144020โรงรียนหลัก2562
57010101บ้านป่าบง24112บ้านป่าบงผางามเวียงชัย053-736512อ.2 - ป.6นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า088-29068043010โรงรียนหลัก2562
57010099บ้านร่องห้า2471บ้านร่องห้าผางามเวียงชัย053-788251อ.2 - ป.6ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภู063-7844489367โรงรียนหลัก2562
57010102บ้านหนองบัวผาบ่ม3144บ้านหนองบัวผาบ่มผางามเวียงชัย053-160190อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นายธนาวัฒน์ บัวผัน080-03348952712โรงรียนหลัก2562
57010106บ้านเมืองชุม2695ศรีดอนเรืองเมืองชุมเวียงชัย053-769228อ.2 - ป.6นายสุรชัย ปันติ085-52477761519โรงรียนหลัก2562
57010107เวียงแก้ววิทยา2241ดอนแก้วเมืองชุมเวียงชัย053-174163อ.2 - ม.3นายสุกรี เทพชาติ088-40159312318โรงรียนหลัก2562
57010108บ้านศรีเวียง3233บ้านศรีเวียงเวียงชัยเวียงชัย053-663178อ.2 - ป.6นายบุญมี อุ่นเรือน081-9500430159โรงรียนหลัก2562
57010110บ้านเวียงชัย18บ้านเวียงชัยเวียงชัยเวียงชัย053-769101ป.1 - ป.6นายบุญมี คำหม้อ091-8563027159โรงรียนหลัก2562
57010111อนุบาลเวียงชัย1484บ้านด้ายเวียงชัยเวียงชัย053-769222อ.2 - ป.6นายเมษิต กองเงิน089-9534736814โรงรียนหลัก2562
57010116บ้านเวียงเดิม282บ้านเวียงเดิมเวียงเหนือเวียงชัย053-725002อ.2 - ม.3นายสด ไพฑูรย์081-36629182012โรงรียนหลัก2562
57010119บ้านปงเคียน10110ปงบนดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง053-160002อ.2 - ม.3นายสุนันท์ สีสิงห์082-19308245017โรงรียนหลัก2562
57010120บ้านร่องหวาย1992ร่องหวายดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง053-171336อ.2 - ป.6นายวานิช สุขใจ086-1149701409โรงรียนหลัก2562
57010118อนุบาลดงมหาวัน19212ใหม่มหาวันดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง053-172162อ.2 - ป.6นายประหยัด ทัพธานี084-95249893515โรงรียนหลัก2562
57010125บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)1703บ้านป่าห้าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง053-953180อ.2 - ป.6นางณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์098-8076113326โรงรียนหลัก2562
57010123บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)497น้ำตกพัฒนาทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง053-160003อ.1 (3 ขวบ) - ป.6นางปิยะพร ใจกล้า084-9300601428โรงรียนหลัก2562
57010122บ้านโป่ง515บ้านโป่งทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง053-953028อ.2 - ป.6นายสุพัฒน์ เตชาติ081-38764993011โรงรียนหลัก2562
57010126อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง20011บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง053-953214อ.2 - ป.6นายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว089-85346123422โรงรียนหลัก2562
57010127เวียงเชียงรุ้งวิทยา2655ห้วยเคียนทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง053-160164อ.2 - ม.3นายบุญเรือง จันธิบูลย์094-75223153015โรงรียนหลัก2562
57010128บ้านป่าซาง16413เนินไทรพัฒนาป่าซางเวียงเชียงรุ้ง053-173673อ.1 (3 ขวบ) - ม.3นางสาวชลิตตา สิงห์สุข096-69820505020โรงรียนหลัก2562
57010132บ้านป่าซางเหนือ18716ป่าซางเหนือป่าซางเวียงเชียงรุ้ง081-7968119อ.2 - ป.6เอกชัย จันทาพูน087-17477356015โรงรียนหลัก2562
57010131บ้านห้วยขี้เหล็ก1ห้วยขี้เหล็กป่าซางเวียงเชียงรุ้ง053-173677ป.1 - ป.6นายองครักษ์ ณ อุบล081-02224445010โรงรียนหลัก2562
57010129บ้านห้วยหมากเอียก14114ห้วยหมากเอียกป่าซางเวียงเชียงรุ้ง053-172578อ.1 (3 ขวบ) - ม.3นายวิชัย สุขเกษม086-18445443517โรงรียนหลัก2562
57010130บ้านห้วยห้างป่าสา1647ห้วยห้างป่าซางเวียงเชียงรุ้ง053-160152อ.2 - ป.6นายอาทิตย์ ขาววัด090-31868874511โรงรียนหลัก2562