แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายให้ตรงกับความพึงพอใจของท่าน กรุณากรอกตามความเป็นจริง
(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

*จำเป็น [มีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 203878 คน] [คลิกดูผลการประเมิน]

1.ตำแหน่งของท่านคือ *
ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอน
อื่นๆ:

2.ระยะเวลาในการรับราชการ *
น้อยกว่า 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึ้นไป

3.อาคารสถานที่ มีการติดป้ายแสดงกลุ่ม/ผ่ายที่ให้บริการอย่างชัดเจน *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

4.สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

5. มีที่นั่งสำหรับรอการรับบริการอย่างเพียงพอ เหมาะสม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

6. จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส่วนที่สะอาด เพียงพอไว้บริการ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

7. มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

8. สถานที่ไม่ไกลในการติดมารับบริการ การคมนาคมไปมาสะดวก *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

9. สถานที่จอดรถรองรับผู้มารับบริการที่ปลอดภัยและอย่างเพียงพอ *

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

10. มีสื่อ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการให้บริการที่สะดวก สบายรวดเร็ว *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

11. เวลาที่ได้รับบริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

12. เขตพื้นที่มีการพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

13. มีการแก้ไขปัญหาในการให้บริการทันท่วงที *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

14. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

15. มีการติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาหลากหลาย รวดเร็ว ทันเวลา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

16. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่และตรงต่อเวลา *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

17. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

18. เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการประสานและสามารถทำงานทดแทนกันได้ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

19. เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้บริการด้วยใบหน้าที่สดชื่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

20. เจ้าหน้าที่ใช้วาจาที่สุภาพ มีความจริงใจในการให้บริการ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

21. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำในการรับบริการ *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

22. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสม *(1=น้อยที่สุด , 2=น้อย , 3=ปานกลาง , 4= มาก , 5=มากที่สุด)

1 2 3 4 5
น้อยที่สุด มากที่สุด

23. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 สพป.เชียงราย เขต 1 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้