ประวัติ
ผอ.สมบูรณ์ ธรรมลังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 พบเพื่อนครู
ประวัติ-วิสัยทัศน์ ผอ.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ชื่อ-สกุล นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
วัน เดือน ปีเกิด 10 เมษายน พ.ศ. 2505 อายุตัว 55 ปี 5 เดือน อายุราชการ : 29 ปี 10 เดือน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

* ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน *
1 กันยายน พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อ.ปัว จ.น่าน

1 มกราคม พ.ศ. 2536 นักวิชาการศึกษา ศธอ.แม่จริม จ.น่าน

16 มิถุนายน พ.ศ. 2537 นักวิชาการศึกษา ศธอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ศธอ.แม่ใจ จ.พะเยา

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ศึกษาธิการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ศึกษาธิการอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ศึกษาธิการอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการอำเภอเวียงชัย ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1

22 กันยายน พ.ศ.2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1

28 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน (21 พฤศจิกายน 2560) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

* ด้านการศึกษา *
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2555

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2541

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาการวัดและการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546

ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 2530
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา (127.0.0.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14:20 น. ]