มาตรการ "มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
สพป. ชร.1 โปรแกรมควบคุมการขอใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ สพป. เชียงราย เขต ๑
สำนักงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ 16 การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ประสานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 16 DLTV / DLIT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Smart Area ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีความสามารถบริหารจัดการได้ครอบคลุมในหลายด้านและมีประสิทธิภาพ